پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2293نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/09/01333000
2293نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/08/01224000
2293نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/05/01190000
2293نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/04/18200000
2293نيروهاي مسلح70آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/04/18333000
2293نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1392/05/04224000
2293نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1390/12/17160000