سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2292نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/10/01201000
2292نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/08/30160000
2292نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/08/24201500
2292نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/04/01201500
2292نيروهاي مسلح85آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/08/01257000
2292نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/06/01201000
2292نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/06/01201000
2292نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/05/01160000
2292نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/04/18170000
2292نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/04/18170000
2292نيروهاي مسلح85آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/04/18180000
2292نيروهاي مسلح85آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/04/18256000
2292نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1392/06/02256000
2292نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1392/03/05140000
2292نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1391/11/01130000
2292نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1391/12/20130000
2292نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1390/12/13119500
2292نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1388/07/16100800