جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2043نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/09/01140000
2043نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/03/01181000
2043نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/07/01181000
2043نيروهاي مسلح85آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/07/01200000
2043نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/05/01130000
2043نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/04/25140000
2043نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/04/18130000
2043نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/04/18135500
2043نيروهاي مسلح85آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/04/18179500
2043نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1392/03/26181000
2043نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1391/12/2094000
2043نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1390/12/0887000