جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2294نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/09/01118000
2294نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/06/01100000
2294نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/05/01100000
2294نيروهاي مسلح90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/04/18118000
2294نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1392/07/27118000
2294نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1391/02/0460000
2294نيروهاي مسلحآمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1390/09/2255000