سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1485نيروهاي مسلح70آمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1393/05/20350000
1485نيروهاي مسلحآمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1391/04/01170000
1485نيروهاي مسلحآمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1391/01/23147500
1485نيروهاي مسلحآمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1389/02/1257000