يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1329نيروهاي مسلحآمپول - دوگزاپرام - 20mg/ml 5ML1392/12/20155000
1329نيروهاي مسلحآمپول - دوگزاپرام - 20mg/ml 5ML1388/07/1672000