پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
468نيروهاي مسلحآمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1392/03/1812500
468نيروهاي مسلحآمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1391/05/1037500
468نيروهاي مسلحآمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1389/02/1830000
468نيروهاي مسلحآمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1388/07/162660