يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
459نيروهاي مسلحآمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1392/07/2522363
459نيروهاي مسلحآمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1392/06/2619000
459نيروهاي مسلحآمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1392/06/0519000
459نيروهاي مسلحآمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1392/02/209500
459نيروهاي مسلحآمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1391/06/0115972
459نيروهاي مسلحآمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1391/02/109000
459نيروهاي مسلحآمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1388/07/167240