سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
449نيروهاي مسلح70آمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 3ML1393/01/305280000
449نيروهاي مسلحآمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 3ML1392/04/10302000
449نيروهاي مسلحآمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 3ML1391/06/26161000
449نيروهاي مسلحآمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 3ML1389/02/04148000
449نيروهاي مسلحآمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 3ML1388/07/1652000