جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
440نيروهاي مسلحآمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1392/03/056400
440نيروهاي مسلحآمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1391/09/154000
440نيروهاي مسلحآمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1391/04/033200
440نيروهاي مسلحآمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1390/05/252400