شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
431نيروهاي مسلحآمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1392/03/056400
431نيروهاي مسلحآمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1391/09/154000
431نيروهاي مسلحآمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1391/07/103500
431نيروهاي مسلحآمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1390/05/252800
431نيروهاي مسلحآمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1388/07/161350