شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
425نيروهاي مسلحآمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1392/07/108000
425نيروهاي مسلحآمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1391/12/235000
425نيروهاي مسلحآمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1391/05/045700
425نيروهاي مسلحآمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1388/07/161600