شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
418نيروهاي مسلحآمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1392/03/056400
418نيروهاي مسلحآمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1391/07/154000
418نيروهاي مسلحآمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1390/05/253400
418نيروهاي مسلحآمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1388/07/161250