دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
400نيروهاي مسلحآمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1392/03/058000
400نيروهاي مسلحآمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1391/07/035000
400نيروهاي مسلحآمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1390/05/254200
400نيروهاي مسلحآمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1388/07/162000