يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
400نيروهاي مسلحآمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1392/03/058000
400نيروهاي مسلحآمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1391/07/035000
400نيروهاي مسلحآمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1390/05/254200
400نيروهاي مسلحآمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1388/07/162000