سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
390نيروهاي مسلحآمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1392/03/0512800
390نيروهاي مسلحآمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1391/09/258000
390نيروهاي مسلحآمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1391/05/286500
390نيروهاي مسلحآمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1390/05/255100
390نيروهاي مسلحآمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1388/07/162400