دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2354نيروهاي مسلح90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1393/04/18158000
2354نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1392/04/05158000
2354نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1391/05/08113785
2354نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1391/01/1679000