پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2354نيروهاي مسلح90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1393/04/18158000
2354نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1392/04/05158000
2354نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1391/05/08113785
2354نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1391/01/1679000