يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2259نيروهاي مسلح90آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1393/04/18111500
2259نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1392/04/05111500
2259نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1391/05/08100000
2259نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1391/04/04100000
2259نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1391/01/1655600
2259نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1390/09/0551500