دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2262نيروهاي مسلح90آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1393/04/1871500
2262نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1392/05/2071500
2262نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1391/01/1636500
2262نيروهاي مسلحآمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1388/07/1630000