شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1918نيروهاي مسلحآمپول - داکليزاماب (داکليزوماب) - 25mg/5ml1389/07/206046750