پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1918نيروهاي مسلحآمپول - داکليزاماب (داکليزوماب) - 25mg/5ml1389/07/206046750