جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
341نيروهاي مسلحآمپول - کوتريموکسازول - 400,80mg/5ml1392/09/2020000
341نيروهاي مسلحآمپول - کوتريموکسازول - 400,80mg/5ml1392/03/0516000
341نيروهاي مسلحآمپول - کوتريموکسازول - 400,80mg/5ml1391/02/046900
341نيروهاي مسلحآمپول - کوتريموکسازول - 400,80mg/5ml1389/07/106000