دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
355نيروهاي مسلحآمپول - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 5mg/ml 5ML1391/06/155376000
355نيروهاي مسلحآمپول - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 5mg/ml 5ML1391/05/024196700
355نيروهاي مسلحآمپول - استروزن کانژوگه (کانژوگيتد استروژن) - 5mg/ml 5ML1389/07/10220690