چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11753نيروهاي مسلحآمپول - کليندامايسين - 150mg/ml 4ML1392/03/0535000
11753نيروهاي مسلحآمپول - کليندامايسين - 150mg/ml 4ML1392/01/2616000
11753نيروهاي مسلحآمپول - کليندامايسين - 150mg/ml 4ML1391/11/0116000