پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1947نيروهاي مسلحآمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1392/03/0521000
1947نيروهاي مسلحآمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1391/07/1015000
1947نيروهاي مسلحآمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1390/05/2611500