دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1947نيروهاي مسلحآمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1392/03/0521000
1947نيروهاي مسلحآمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1391/07/1015000
1947نيروهاي مسلحآمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1390/05/2611500