شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
307نيروهاي مسلحآمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1392/03/056700
307نيروهاي مسلحآمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1391/09/254200
307نيروهاي مسلحآمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1391/04/033700
307نيروهاي مسلحآمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1390/05/252800
307نيروهاي مسلحآمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1388/07/161350