شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
303نيروهاي مسلحآمپول - سيتي کولين - 125mg/ml 2ML1392/03/0517500
303نيروهاي مسلحآمپول - سيتي کولين - 125mg/ml 2ML1391/09/1811000
303نيروهاي مسلحآمپول - سيتي کولين - 125mg/ml 2ML1390/05/257800
303نيروهاي مسلحآمپول - سيتي کولين - 125mg/ml 2ML1388/07/164000