دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
291نيروهاي مسلحآمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1392/03/058800
291نيروهاي مسلحآمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1391/09/255500
291نيروهاي مسلحآمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1391/05/044700
291نيروهاي مسلحآمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1390/05/254000
291نيروهاي مسلحآمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1388/07/162300