شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
277نيروهاي مسلح70آمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1392/03/0114000
277نيروهاي مسلحآمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1391/08/1010000
277نيروهاي مسلحآمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1389/07/116000
277نيروهاي مسلحآمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1388/07/161600