شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
277نيروهاي مسلح70آمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1392/03/0114000
277نيروهاي مسلحآمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1391/08/1010000
277نيروهاي مسلحآمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1389/07/116000
277نيروهاي مسلحآمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1388/07/161600