يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
275نيروهاي مسلحآمپول - کلرفنيرامين - 10mg/ml 1ML1392/03/056400
275نيروهاي مسلحآمپول - کلرفنيرامين - 10mg/ml 1ML1391/09/254000
275نيروهاي مسلحآمپول - کلرفنيرامين - 10mg/ml 1ML1391/07/033400
275نيروهاي مسلحآمپول - کلرفنيرامين - 10mg/ml 1ML1390/05/252600
275نيروهاي مسلحآمپول - کلرفنيرامين - 10mg/ml 1ML1388/07/161350