جمعه 30 مهر 1395    |    Thursday, October 20, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
219نيروهاي مسلحآمپول - کارموستين (کارماستين) - 100mg1391/06/011790000
219نيروهاي مسلحآمپول - کارموستين (کارماستين) - 100mg1390/05/04780000