يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2376نيروهاي مسلح70آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1393/03/01802000
2376نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1391/05/01441000
2376نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1391/01/26395000
2376نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1390/11/26355000