پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2376نيروهاي مسلح70آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1393/03/01802000
2376نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1391/05/01441000
2376نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1391/01/26395000
2376نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1390/11/26355000