جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2375نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1392/04/01237000
2375نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1390/11/16233000