دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2375نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1392/04/01237000
2375نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1390/11/16233000