چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2375نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1392/04/01237000
2375نيروهاي مسلحآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1390/11/16233000