جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
736نيروهاي مسلح90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3ML1393/10/0175000
736نيروهاي مسلح90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3ML1393/04/3057300
736نيروهاي مسلحآمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3ML1392/09/15371000
736نيروهاي مسلحآمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3ML1392/01/02110000
736نيروهاي مسلحآمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3ML1390/07/2595500