شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
737نيروهاي مسلح70آمپول - کلسيم فولينات - 3mg/ml1387/02/0153000
737نيروهاي مسلح70آمپول - کلسيم فولينات - 3mg/ml1387/02/0153000
737نيروهاي مسلحآمپول - کلسيم فولينات - 3mg/ml1388/07/168750