جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2312نيروهاي مسلحآمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1392/04/0517000
2312نيروهاي مسلحآمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1390/05/2611500