دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2312نيروهاي مسلحآمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1392/04/0517000
2312نيروهاي مسلحآمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1390/05/2611500