چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
194نيروهاي مسلحآمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1392/10/1019600
194نيروهاي مسلحآمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1391/09/2010000