جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
194نيروهاي مسلحآمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1392/10/1019600
194نيروهاي مسلحآمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1391/09/2010000