پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
194نيروهاي مسلحآمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1392/10/1019600
194نيروهاي مسلحآمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1391/09/2010000