يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6700نيروهاي مسلح90آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1393/08/019600000
6700نيروهاي مسلح90آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1393/05/019000000
6700نيروهاي مسلح90آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1393/04/189000000
6700نيروهاي مسلحآمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1392/03/05600
6700نيروهاي مسلحآمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1390/09/22500