پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
185نيروهاي مسلح90آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1393/09/01450000
185نيروهاي مسلح70آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1393/04/18806000
185نيروهاي مسلحآمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1392/03/05350000
185نيروهاي مسلحآمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1391/07/05250000
185نيروهاي مسلحآمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1391/06/01250000
185نيروهاي مسلحآمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1388/07/16140000