يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
176نيروهاي مسلحآمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1392/05/106400
176نيروهاي مسلحآمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1391/10/014000
176نيروهاي مسلحآمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1390/07/112800
176نيروهاي مسلحآمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1388/07/161600