سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
176نيروهاي مسلحآمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1392/05/106400
176نيروهاي مسلحآمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1391/10/014000
176نيروهاي مسلحآمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1390/07/112800
176نيروهاي مسلحآمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1388/07/161600