سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
165نيروهاي مسلحآمپول - بي پريدين - 5mg/ml1392/04/158000
165نيروهاي مسلحآمپول - بي پريدين - 5mg/ml1391/01/273600
165نيروهاي مسلحآمپول - بي پريدين - 5mg/ml1388/10/203200