شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
153نيروهاي مسلحآمپول - بتامتازون ال آ - 3mg/ml 1ML1391/03/058000
153نيروهاي مسلحآمپول - بتامتازون ال آ - 3mg/ml 1ML1390/05/263400
153نيروهاي مسلحآمپول - بتامتازون ال آ - 3mg/ml 1ML1388/07/162300