يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2372نيروهاي مسلح90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/05/2110000000
2372نيروهاي مسلح90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/09/0110000000
2372نيروهاي مسلح90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/06/018000000
2372نيروهاي مسلح90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/05/018000000
2372نيروهاي مسلح90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/05/2010000000
2372نيروهاي مسلح90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/05/018000000
2372نيروهاي مسلحآمپول - براکتانت - 200mg/8ml1392/08/0112241500
2372نيروهاي مسلحآمپول - براکتانت - 200mg/8ml1392/03/259631000
2372نيروهاي مسلحآمپول - براکتانت - 200mg/8ml1391/10/156430095
2372نيروهاي مسلحآمپول - براکتانت - 200mg/8ml1390/11/256400000
2372نيروهاي مسلحآمپول - براکتانت - 200mg/8ml1388/07/164967000